Allah Menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan Riba

(ditulis oleh: Al-Ustadz Askari bin Jamal Al-Bugisi) “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka...

Doa Keluar dari Rumah

Dari Anas bin Malik z, dia berkata: Rasulullah n bersabda: “Barangsiapa yang berkata –yakni ketika keluar dari rumahnya: ‘Dengan nama Allah aku bertawakkal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah.’ Maka akan dikatakan kepadanya: ‘Engkau...

Abdullah bin Mas’ud z seorang shahabat yang mulia, berkisah: “Nabi n bersabda kepadaku: ‘Bacakanlah Al-Qur`an untukku.’ Aku bertanya heran: ‘Wahai Rasulullah, apakah aku membacakan untukmu sementara Al-Qur`an itu diturunkan kepadamu?’ Beliau menjawab: ‘Iya, bacalah.’...

Batasan Melihat Wanita Non Mahram

Apakah bisa dipahami bahwa maksud dari keharaman memandang wanita ajnabiyyah (non mahram) adalah memandang wajahnya ditambah dengan memandang auratnya, ataukah yang diharamkan memandang auratnya saja? Jawab: “Yang diharamkan tidak hanya meman-dang auratnya, bahkan...

Antara Menaati Orang Tua dan Suami

Seorang wanita yang telah menikah dihadapkan pada dua perintah yang berbeda. Kedua orang tuanya memerintahkan suatu perkara mubah, sementara suaminya memerintahkan yang selainnya. Lantas yang mana yang harus ditaatinya, kedua orang tua atau suaminya? Mohon disertakan...

Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah Ramadhan memang telah lewat. Namun itu tidak berarti menyurutkan semangat kita dalam beribadah. Masih banyak tambang pahala di luar Ramadhan… Ramadhan berlalu sudah, menyisakan sepenggal duka di hati insan beriman karena harus...