Lahirnya Rasulullah

(ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Ishaq Muslim Al-Atsari)

Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah yang diwarnai dengan paganisme dan kemaksiatan, pada hari Senin tanggal 12 Rabi’ul Awwal tahun Gajah, lahirlah Rasulullah r. Beliau r yang berada di tengah keluarga Bani Hasyim di Makkah, lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya, Abdullah bin ‘Abdul Muththalib meninggal ketika Rasulullah r berada dalam rahim ibunya, Aminah bintu Wahb. Kelahiran ini disambut dengan sukacita oleh kakeknya, ‘Abdul Mutthalib, yang kemudian memberinya nama Muhammad, suatu nama yang pada waktu itu belum dikenal di kalangan Arab.
Sebagaimana adat di kalangan bangsa Arab, Aminah bintu Wahb mencari ibu susuan bagi putranya yang baru lahir. Wanita pertama yang menjadi ibu susu Rasulullah r adalah Tsuwaibah, sahaya Abu Lahab. Kemudian bersama Halimah bintu Al-Harits As-Sa’diyyah, ibu susunya setelah Tsuwaibah, dan Al-Harits bin Abdil ‘Uzza, suami Halimah, beliau tinggal di tengah-tengah Bani Sa’d. Dengan hadirnya Rasulullah r di tengah keluarga Al-Harits, Allah I menurunkan limpahan barakah-Nya kepada keluarga ini.
Saat Rasulullah r –yang waktu itu masih berusia kanak-kanak– berada di tengah Bani Sa’d, terjadi peristiwa pembelahan dada beliau oleh dua malaikat. Dikeluarkan dari dalam hati beliau gumpalan darah hitam, kemudian hati itu dicuci dan dituangkan ke dalamnya ketenangan, serta diberikan kepada beliau tanda kenabian. Peristiwa ini mengantarkan Rasulullah r kembali dalam asuhan ibunya.
Tak lama beliau menikmati kebersamaan itu, Aminah meninggal dunia karena sakit di Abwa` dalam perjalanan kembali ke Makkah dari Madinah, setelah mengajak putranya berkunjung pada keluarga ayahnya dari Bani ‘Adi bin An-Najjar. Saat itu, usia beliau baru menginjak enam tahun. Maka berpindahlah asuhan pada kakek beliau Abdul Muththalib bin Hisyam yang amat sangat mencintai cucunya ini.
Akan tetapi, asuhan yang penuh kasih sayang itu juga tidak berlangsung lama, karena Abdul Mutthalib meninggal dunia ketika Rasulullah r berusia delapan tahun. Kini Rasulullah r berada dalam asuhan Abu Thalib bin Abdul Mutthalib, saudara kandung ayah beliau. Abu Thalib sangat mengasihi dan mengutamakan beliau r melebihi anak-anaknya sendiri.
Tatkala berusia dua belas tahun, Rasulullah r turut dalam rombongan Abu Thalib beserta beberapa orang Quraisy untuk berdagang ke Syam. Dalam perjalanan itu, mereka bertemu dengan pendeta yang bernama Bahira. Pendeta inilah yang mengabarkan kepada mereka bahwa Muhammad r kelak akan menjadi seorang nabi. Dia mengetahui hal ini dari sifat-sifat beliau r yang dia kenali sebagai tanda-tanda kenabian. Bahira menyarankan agar tidak membawa Rasulullah r ke Syam, karena khawatir orang-orang Yahudi akan menimpakan bahaya kepada beliau apabila mengetahui di antara rombongan itu ada seseorang yang kelak akan diangkat sebagai nabi.
Ketika usia beliau mencapai dua puluh lima tahun, beliau pergi ke Syam membawa barang-barang perdagangan Khadijah bintu Khuwailid. Perjalanan beliau disertai oleh pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Selama bersama Rasulullah r, Maisarah terkesan dengan sifat-sifat beliau yang mulia serta kejujurannya. Maka diceritakanlah semua yang dilihat pada diri beliau kepada Khadijah yang juga tercengang dengan keuntungan perniagaan yang melimpah yang dibawa oleh Rasulullah r. Tergeraklah hati wanita yang mulia ini untuk menikah dengan beliau. Rasulullah r menerima tawaran tersebut dan meminang Khadijah melalui paman-paman beliau. Dari pernikahan ini Allah I mengaruniai anak-anak, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fathimah dan Abdullah. Namun di antara putra-putri beliau hanya anak-anak perempuan beliau saja yang mencapai usia dewasa.
Dengan sifatnya yang mulia, beliau mendapatkan gelar Al-Amin (yang terpercaya). Oleh karena itulah para pemuka Quraisy mempercayai beliau untuk menjadi penengah ketika mereka bertikai tentang siapa yang paling berhak menempatkan Hajar Aswad ke tempatnya semula saat melakukan renovasi Ka’bah. Maka beliau meminta sebuah kain dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya, lalu meminta masing-masing pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujung kain tersebut dan mengangkatnya bersama-sama, kemudian beliau letakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula dengan tangan beliau.
Dengan penjagaan Allah I, di kalangan kaumnya Rasulullah r menjadi orang yang paling utama kesantunannya, paling baik akhlaknya, paling mulia pergaulannya, paling besar kesabarannya, paling benar perkataannya, dan paling menjaga amanah yang dibebankan. Berbeda dengan kondisi kaumnya, Rasulullah r sangat membenci penyembahan berhala. Bahkan tidak ada yang lebih beliau benci daripada hal ini. Beliau senang mengasingkan diri ke Gua Hira`. Di sana beliau merenungkan keadaan manusia yang diselimuti kegelapan jahiliyah yang tidak akan diterima oleh akal dan fitrah yang selamat. Hal ini menjadi kebiasaan beliau hingga suatu saat nanti Allah I mengutus Jibril u menemui beliau di gua itu untuk menyampaikan wahyu.
Wallahu ta’ala a’lamu bish-shawab.
Sumber bacaan:
1.    Ar-Rahiqul Makhtum, karya Asy-Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri
2.    Mukhtashar Sirah Ar-Rasul, karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdulwahhab
3.    Shahihus Sirah An-Nabawiyah, karya Asy-Syaikh Ibrahim Al-’Ali