Habibah Bintu Sahl Al-Anshariyah

(ditulis oleh: Al-Ustadzah Ummu ‘Abdirrahman bintu ‘Imran)

Wanita yang beriman dan berbai’at kepada Rasulullah n bersama kaumnya di Madinah. Habibah bintu Sahl bin Tsa’labah bin al-Harits bin Zaid bin Tsa’labah bin Ghanm bin Malik bin an-Najjar al-Anshariyah x. Ibunya bernama ‘Amrah bintu Mas’ud bin Qais bin ‘Amr bin Zaid Manat dari Bani Malik bin an-Najjar.
Suatu ketika, tebersit dalam hati Rasulullah n untuk menikahi wanita mulia ini, namun urung.
“Aku ingat kecemburuan Anshar. Aku tidak ingin ada sesuatu antara aku dan mereka,” kata beliau.
Allah l telah menetapkan Habibah bintu Sahl x disunting oleh seorang sahabat yang mulia, Tsabit bin Qais bin Syammas bin Malik bin Imri’il Qais bin Malik bin Tsa’labah dari Bani al-Harits bin al-Khazraj z.
Tsabit adalah seorang yang berwatak keras, sedangkan Habibah adalah wanita yang masih sangat belia. Dalam perjalanan rumah tangganya, Tsabit bin Qais pernah memukul istrinya. Habibah tak sanggup menanggung kekerasan Tsabit. Hingga suatu saat, di kegelapan subuh dia keluar rumah. Dia berdiri di ambang pintu Rasulullah n, berniat mengadukan keadaan dirinya.
Saat Rasulullah n keluar, beliau melihat hitam-hitam bayangan orang dalam kegelapan.
“Siapa itu?” tanya beliau.
“Saya Habibah bintu Sahl!”
“Ada apa denganmu?” tanya beliau lagi.
“Tidak ada apa-apa lagi antara aku dan Tsabit!” ujar Habibah.
Ketika itu Tsabit mendatangi beliau pula. Beliau pun menanyakan perihal istrinya.
“Ini Habibah bintu Sahl,” kata beliau, “dia telah menceritakan kepadaku apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dia ceritakan.”
Rasulullah n memberikan keputusan antara mereka berdua. “Ambillah kembali harta yang pernah kauberikan kepadanya dan lepaskanlah dia!” kata Rasulullah n kepada Tsabit.
“Wahai Rasulullah,” ujar Habibah, “semua harta yang pernah dia berikan masih ada padaku.”
Hati yang tunduk kepada Allah l dan Rasul-Nya. Tsabit bin Qais z menaati perintah Rasulullah n. Dia pun mengambil harta yang pernah dia berikan kepada Habibah bintu Sahl. Berpisahlah dua insan yang pernah terikat dalam pernikahan.
Habibah bintu Sahl kembali ke tengah keluarganya. Kisahnya menjadi sebuah catatan, khulu’ yang pertama kali terjadi dalam Islam.
Selepas itu, Habibah bintu Sahl menikah dengan Ubai bin Ka’b z.
Habibah bintu Sahl, semoga Allah l meridhainya….
Wallahu ta’ala a’lamu bish-shawab.
Sumber Bacaan
al-Ishabah, al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani (8/81—82)
al-Isti’ab, al-Imam Ibnu ‘Abdil Barr (2/500)
ath-Thabaqatul Kubra, al-Imam Ibnu Sa’d (10/414—415)
Tahdzibul Kamal, al-Imam al-Mizzi (35/145—146)