MARAH

‘Umar bin Abdul ‘Aziz t berkata: “Telah beruntung orang yang dijaga dari hawa nafsu, kemarahan, dan ketamakan.”

Ja’far bin Muhammad t berkata: “Kemarahan itu adalah kunci dari segala macam kejelekan.”

Dikatakan kepada Ibnul Mubarak t: “Himpunkanlah untuk kami akhlak-akhlak yang baik dalam satu kata!” Beliau t mengatakan: “Meninggalkan marah.”

(Jami’ul ‘Ulum Wal Hikam, hal. 372, 379)

Ibnul Qayyim t berkata:

“Kemarahan itu membinasakan. Dia merusak akal sebagaimana khamr dapat menghilangkan kesadaran.”

(An-Nubadz fi Adabi Thalabil ‘Ilmi hal. 155)